سیستم آبیاری کشت خاکی

لوله­های اصلی که از محل نصب و قرارگیری دستگاه تغذیه به سمت گلخانه­ها نصب می­شوند از لوله پلی اتیلن با تحمل فشار حداقل 6 بار می باشند. در این گلخانه­ها لوله­های اصلی با سایزهای 200، 160، 125، 110 و 75 میلیمتر طراحی و محاسبه شده­اند که تمامی این لوله­ها بصورت دفنی اجرا شده و دارای حداقل 6 بار فشار کاری می­باشند. لوله­های اصلی نهائی که روکار اجرا می­شوند و در عرض گلخانه اجرا می­گردند، تماماً دارای سایز 63 میلیمتر می­باشند. این لوله­ها وظیفه هدایت محلول غذایی را به تیپ های آبیاری جهت تغذیه بسترهای کشت را بعهده دارند. خطوط فرعی اجرا شده در کنار هر ردیف بستر کشت که در طول بستر کشت امتداد دارد از نوع نوارهای تیپ می باشد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *