UV-RECYCLE دستگاه

UV-RECYCLE دستگاه کمبود آب با کیفیت و هزینه های بسیار زیاد کود و مواد غذایی باعث می شود که ما آگاهی های خود در مورد مسائل مربوط به مدیریت آب و مواد غذایی را بالا برده و زهکش خروجی از گلخانه ها را جهت مصرف دوباره و بازیافت وارد چرخه مصرف بنمائیم. این عملیات خالی […]

UV-RECYCLE دستگاه Read More »