مدارک لازم برای صدور پروانه تاسیس

1- درخواست کتبی متقاضی

2- اصل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه که به دقت و کامل با توجه به راهنمای تکمیل فرم طرح گلخانه، کامل امضاء شده و به تأیید کارشناس باغبانی شهرستان رسیده باشد.

3- تصویر مدارک مالکیت زمین که باید یکی از موارد زیر باشد :

3-1- تصویر سند رسمی که بنام متقاضی باشد و یا قولنامه محضری و یا عادی که در قولنامه عادی میبایستی مساحت زمین به صورت مترمربع مشخص شده باشد و امضای خریدار و فروشنده در ذیل آن درج و نهایتاً توسط شورای اسلامی محل مهر و امضاء و تأیید گردد.

3-2- اجاره نامه حتی الامکان بصورت محضری باشد و در اجاره نامه عادی میبایستی مشخصات کامل مستأجر و مؤجر ذکر و مساحت زمین به متر مربع مشخص و حداقل زمان اجاره میبایستی ۵ سال تمام باشد و در ذیل آن امضای مستأجر و مؤجر درج و شورای اسلامی محل نیز آن را با مهر و امضاء تأیید نماید. ضمناً تصویر سند و یا قولنامه مالک زمین باید پیوست اجاره نامه باشد و در زمینهای اجارهای امکان هیچگونه ساخت و سازی توسط مستآجر وجود ندارد.

*تذکر: زمینهای اجارهای باید حتی الامکان دارای سند رسمی باشد.

4- تصویر مدارک مربوط به نحوه تأمین آب مورد نیاز طرح که باید یکی از موارد زیر باشد

4-1- چاه : تصویر پروانه بهره برداری چاه که توسط کارشناس شهرستان تأیید و میزان حق آبه بصورت گردش ساعت در روز در آن به همراه مشخصات کامل متقاضی در ذیل آن درج و به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد. چنانچه پروانه بنام خود متقاضی باشد لزومی به تأیید شورای اسلامی محل نمی باشد.

*تذکر 1: اعتبار پروانه چاه به روز باشد.

*تذکر ۲ : چنانچه میزان حق آبه در قولنامه زمین مشخص شده باشد نام صاحب پروانه و شماره آن در قولنامه درج و تصویر پروانه چاه پیوست شود.

*تذکر 3: حداقل کمیت دبی یا نرخ جریان آب آن برای هر هکتار گلخانه بین 7/0 تا 2 لیتر بر ثانیه باشد.

 4-2- قنات یا چشمه : ارائه گواهی میزان حق آبه که به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد.

4-3- کانال یا رودخانه : ارائه مدرک اجازه برداشت آب از کانال یا رودخانه از مراجع ذیربط .

*تذکر : در مورد زمینهای اجارهای میزان حق آبه نیز یا در اجارهنامه زمین و یا بصورت گواهی معتبر و مجزا ارائه و مدت آن با مدت اجاره زمین برابر باشد و مدرک مالکیت مؤجر نیز ارائه گردد.

5- نتیجه آزمون آب و خاک از شرکتهای معتبر (نمونه برداری آب و خاک باید با نظارت کارشناس باغبانی شهرستان انجام و به آزمایشگاه ارسال گردد.

6- نقشه زمین و سازه گلخانه که در آن ارتفاع، عرض، و طول، ترکیب گلخانه و وضعیت هندسی، فیزیکی سازه به شرح زیر کاملاً مشخص باشد.

6-1- نمایی از بالا که موقعیت ستونهای گلخانه و فواصل آن را از یکدیگر مشخص می کند.

6-2-نمایی از روبرو و کنار گلخانه که ارتفاع پایه و کمانها را مشخص میکند. حداقل ارتفاع از زمین تا اوج کمان باید ۵ متر باشد.

6-3- نمایی از موقعیت کل زمین که جهت شمال در آن مشخص و محل احداث گلخانهها، انبار، اتاق کارگری، استخر، ساختمانها، تأسیسات و .... به همراه متراژ آن مشخص و طول و عرض کل زمین نیز در آن درج گردد.

7- کپی مدارک تحصیلی کارشناس ناظر گلخانه با تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برای افرادی که مالک گلخانه، خود کارشناس کشاورزی است، ارائه مدرک تحصیلی خود کارشناس که به تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رسیده باشد ارائه گردد.

8- تصویر شناسنامه متقاضی و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی یا تصویر مدارک ثبت شرکت و آگهی تأسیس برای افراد حقوقی

9- اصل گزارش بازدید و اظهار نظر پیرامون اراضی مورد تقاضا (موضوع تبصره ۴ الحاقی اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی) که توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه تکمیل و امضاء شده باشد و کروکی دقیق محل با ابعاد مشخص و حدود اربعه با قید فاصله با جاده اصلی و فرعی و تأسیسات مجاور به انضمام نقشه ۱:۲۵۰۰۰ که موقعیت زمین مورد نظر در آن جانمایی شده باشد و به تأیید کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ذیربط رسیده باشد.

10- تعهدنامه محضری مبنی بر حفظ کاربری اراضی و رعایت اصول و ضوابط احداث گلخانه

11- گواهي رعايت حريم واحدهاي صنعتی (حداقل فاصله گلخانه با واحدهای دامی 50 متر، واحدهای صنعتی (کارخانه سیمان، سنگ شکنی، سنگبری، گچ، آسفالت و پودر سنگ و واحدهای تولیدکننده غبار زیاد 2000 متر و رودخانه 50 متر)

12- گواهی استعلام تأمین انرژی مورد نیاز (برق، گاز، نفت)

13- ارائه طرح توجیه فنی، اجرایی و اقتصادی

14- تعهدنامه پایبندی و رعایت نظام گلخانه

15- پرداخت هزینههای صدور طبق تعرفه

16- ارائه فرم اعلام آمادگی مهندس مشاور، ناظر و پیمانکار

17- گواهي استعلام رعايت حريم بزرگراهها، جاده ترانزيت و جاده اصلي (اداره كل راه وترابري استان) – حسب موقعیت زمین

18- گواهي استعلام رعايت حريم مسير برق فشارقوي- حسب موقعیت زمین

19- اصل فرم بازدید محل احداث گلخانه (جهت صدور پروانه تأسیس) که در حین بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح تکمیل شده باشد.

*تذکر: در هنگام بازدید کارشناس شهرستان از موقعیت زمین، لزوم رعایت حریم جاده، خطوط انتقال برق، چاهها، قناتها، خطوط لوله گاز و آب و ... رعایت و در صورت لزوم از مراجع ذیربط استعلام گردد.


شرایط صدور پروانه تأسیس گلخانه

1- کامل بودن کلیه مدارک مورد نیاز

2- حداقل سطح صدور پروانه تأسیس گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع میباشد و برای سطحهای کمتر از آن به هیچ عنوان پروانه تأسیس صادر نخواهد شد.

3- حداکثر ۸۰% مساحت زمین بعنوان سطح گلخانه در نظر گرفته می شود در نتیجه حداقل سطح زمین مورد عمل۴۰۰۰ مترمربع می باشد که در آن ۳۰۰۰ مترمربع گلخانه احداث خواهد شد.

4- حداکثر EC آب مجاز برای گلخانه های گل رز، ژربرا، لیلیوم، آنتوریوم، آلسترومریا، و گیاهان آپارتمانی و گلهای مشابه ۱۰۰۰ میلی موس بر سانتی متر و برای گلخانه های گلهای فصلی نشایی، گـــل لیسیانتوس، آفتابگردان گلخانه ای و گلهای مشابه ۱۵۰۰ میلی موس بر سانتی متر می باشد. حداکثر EC آب مجاز برای گلخانه سبزی و صیفی ۲۰۰۰ میلی موس بر سانتیمتر می باشد. 

5- زمین محل احداث گلخانه حتی الامکان باید به شبکه اصلی گاز و جاده های اصلی نزدیک باشد.

6- اعتبار پروانه تأسیس یکسال میباشد و پس از آن تا دو مرتبه هر بار به مدت ۶ ماه قابل تمدید است.


مراحل صدور پروانه تأسیس گلخانه

1- مراجعه متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط (واحد باغبانی) و ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز

2- تکمیل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه توسط متقاضی با راهنمایی کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط

3- بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح و تکمیل فرم های بازدید محل احداث گلخانه و فرم بازدید و اظهار نظر موضوع تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی و پس از تأیید، تکمیل پرونده متقاضی

4- ارسال مدارک با نامه به مدیریت باغبانی سازمان از طریق پست (در صورتی که نامه و مدارک توسط متقاضی به سازمان ارسال گردد لازم است کلیه صفحات مدارک پیوست نامه توسط کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امضاء و تأیید گردد)

5- بررسی و تأیید مدارک توسط واحد صدور پروانه تأسیس مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی و تکمیل نهایی پرونده (در صورت لزوم، کارشناس باغبانی سازمان از محل اجرای طرح بازدید خواهد نمود)

6- تکمیل و امضای فرم تعهدنامه توسط متقاضی

7- ارسال مدارک طرحهای بالای سطح ۷۰۰۰ مترمربع در همه شهرستانها و کلیه سطوح به کمیسیون موضوع تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی جهت بررسی و تصویب سطوح مورد نیاز برای تغییر کاربری اراضی در طرح

گردش کار صدور پروانه تاسیس:

1- مراجعه حضوری/ متقاضی (حقیقی یا حقوقی) به دبیرخانه صدور  پروانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مابع طبیعی استان مربوطه در شهرستان جهت مشاوره در خصوص مسائل فنی و اجرایی. در صورت لزوم اعزام کارشناس به محل پروژه جهت بررسی ضوابط.

2- تکمیل کاربرگ تقاضای تأسیس گلخانه به همراه اسناد مالکیت، مدارک آب و شخصی متقاضی برای تشکیل پرونده ومعرفی به نقشه بردار برای تهیه نقشه UTM

3- ارائه نقشه و تنظیم استعلامها از دستگاههای اجرایی

4- تحویل پاسخ مثبت ادارات از سوی متقاضی به دبیرخانه، بررسی و پرونده تکمیل شده متقاضی توسط دبیر صدور پروانه شهرستان.

5- ارسال پرونده متقاضی به دبیرخانه مرکزی صدور پروانه و معرفی به مشاور جهت تهیه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و اجرایی.

6- بررسی پرونده و طرح توجیهی، اقتصادی، فنی و اجرایی در کمیسیون صدور پروانه.

7- صدور پروانه در صورت تایید یا اعلام نواقص پرونده به متقاضی.

8- ارسال پروانه صادره به دبیرخانه شهرستان.

9- تحویل نامه حق ابطال تمبر پروانه به متقاضی و اخذ فیش حق ابطال تمبر و رسید دریافت پروانه از متقاضی.


چگونگی استفاده از تسهیلات بانکی برای احداث گلخانه

صدور پروانه تأسیس گلخانه هیچگونه تعهدی برای سازمان جهادکشاورزی از لحاظ پرداخت تسهیلات ایجاد نمینماید ولی در صورت وجود اعتبار لازم متقاضیان از طریق مدیریت طرح و برنامه سازمان به بانک عامل جهت دریافت وام معرفی میگردند که مهمترین شرط برای پرداخت تسهیلات تأمین وثیقه های لازم برای ارائه به بانک می باشد که معمولاً میزان وثیقه ۵/۱ برابر میزان تسهیلات پرداختی به اضافه سود و کارمزد آن میباشد که لازم است متقاضیان قبل از هر گونه اقدام جهت دریافت تسهیلات وثیقههای لازم را تأمین نمایند.


گردش کار مورد نیاز جهت استفاده از تسهیلات بانکی:

1- معرفی نامه از جهاد و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان

2- ثبت نام در سامانه سیتا

3- درخواست تسهیلات بانکی

4- معرفی وثایق به بانک عامل واحد تسهیلات (بانک عامل میتواند بانک کشاورزی، صادرات، سپه و ... باشد)

5- بازدید کارشناس مربوطه از وثایق و زمین

6- معرفی به محضر با حضور کارشناس بانک و متقاضی و بستن قرارداد مدنی


سایت سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری)

سایت سیتا(سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری) توسط وزارت جهاد کشاورزی جهت ثبت نام متقاضیان برای دریافت تسهیلات در مناطق محروم و برخوردار طراحی شده است. طرح های قابل ثبت نام در این سامانه درحال‌حاضر شامل طرح های تبصره ۱۸ اشتغال، صندوق توسعه ملی و کمک های فنی و اعتباری و منافع داخلی بانک و طرح های سیستم های نوین آبیاری است.نرخ سود تسهیلات بند الف تبصره 18 استانی بخش کشاورزی در رسته فعالیت‌های منتخب (همانند اعتبارات ملی) در رسته فعالیت باغبانی در مناطق محروم 7 درصد و در مناطق برخوردار 9 درصد است و در رسته فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق محروم 12 درصد و در مناطق برخوردار 14 درصد است.

متقاضیان تسهیلات فوق الذکر می بایستی در سامانه سیتا به آدرسcita.maj.ir  ثبت نام نموده سپس کارشناسان فنی شهرستان نسبت به تایید اعتبارات و پروژه‌های طرح اقدام می‌کنند و تایید نهایی توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انجام گرفته و طرح توجیهی ارسالی توسط واحد اجرایی تایید و ثبت شده و در کارگروه اقتصادی مطرح می‌شود.

پس از ورود به سایت سامانه سیتا باید فرم خام را برحسب نوع اعتبارات درخواستی دانلود کرده و به طور دستی تکمیل کرده و به طور اسکن شده با توجه به نوع درخواست پس از ثبت نام بارگذاری شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام برای طرح های تبصره18  موارد زیر می‌باشد:

مدارک شخصیت حقیقی:

تصویر کارت ملی- تصویر برگ اول شناسنامه- تصویر مدرک تحت حمایت- تصویر قبض تلفن محل سکونت- تصویر کارت پایان خدمت- درخواست کتب

مدارک شخصیت حقوقی:

تصویر کارت ملی مدیر عامل- تصویر برگ اول شناسنامه مدیر عامل- تصویر کارت پایان خدمت مدیر عامل- تصویر قبض تلفن شرکت- تصویر روزنامه رسمی- تصویر آگهی تاسیس- درخواست کتبی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام برای طرح کمک های فنی و اعتباری و منابع داخلی بانک و ...

تصویر کارت ملی- تصویر برگ اول شناسنامه- تصویر برگ مجوز فعالیت- تصویر پروانه بهره برداری آب- درخواست کتبی


مدارک مورد نیاز برای پروانه تولید و بهره برداری گلخانه

1- درخواست کتبی متقاضی

2- اصل پروانه تأسیس گلخانه گل و گیاهان زینتی

3- فرم بازدید طرحهای گلخانه (مشخصات طرح گلخانه) که توسط کارشناس باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط تکمیل و امضاء شده باشد.

4-فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی


شرایط صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه

1-کامل بودن کلیه مدارک مورد نیاز

2- گلخانه مورد نظر باید طبق اصول و ضوابط فنی احداث شده باشد و جنس سازه گلخانه باید فلزی، پلاستیکی یا فلزی، شیشه ای باشد.

3- حداقل سطح صدور پروانه تولید و بهره برداری ۳۰۰۰ مترمربع می باشد.

4- برای گلخانههای چوبی یا گلخانههای با سطح کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع (که امکان صدور پروانه تولید و بهره برداری برای آنها وجود ندارد) در صورت تأیید مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و فراهم بودن دیگر شرایط تولید گلخانهای گواهی تولید صادر خواهد شد.(جهت گلخانههای چوبی و گلخانههای تولید گل نشایی و آپارتمانی فرم بازدید طرح باید توسط شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی استان مربوطه تکمیل، امضاء و مهر شده باشد(

5- ارائه اصل پروانه تأسیس گلخانه و برای گلخانههایی که بدون پروانه تأسیس اقدام به احداث گلخانه شده است پس از تأیید مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و فراهم بودن دیگر شرایط تولید، امکان صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه وجود خواهد داشت.

6- اعتبار پروانه تولید و بهره برداری گلخانه ۲ سال بوده و پس از آن تا دو مرتبه هر بار به مدت ۲ سال قابل تمدید است.


مراحل صدور پروانه تولید و بهره برداری گلخانه

1- مراجعه متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ذیربط (واحد باغبانی) و ارائه درخواست کتبی و مدارک مورد نیاز

۲- ارائه اصل پروانه تأسیس گلخانه 

3- بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح و تکمیل فرم بازدید طرحهای گلخانه (مشخصات طرح) و در صورت تأیید، تکمیل پرونده متقاضی .(جهت گلخانههای چوبی و گلخانه های تولید گل نشایی و آپارتمانی فرم بازدید طرح باید توسط شرکت تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی استان مربوطه تکمیل و امضاء و مهر شده باشد).

4- ارسال مدارک همراه با نامه به مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی از طریق پست (در صورتی که نامه و مدارک توسط متقاضی به سازمان ارسال گردد لازم است کلیه صفحات مدارک پیوست نامه توسط کارشناس مدیریت جهادکشاورزی شهرستان امضاء و تأیید گردد).

5- هماهنگی متقاضی با کارشناس مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی جهت بازدید از گلخانه

6- پس از بازدید کارشناس استان از طرح و بررسی و تأیید مدارک، تکمیل نهایی پرونده انجام میشود.

7- در صورت تکمیل بودن مدارک و فراهم بودن همه شرایط، پروانه تولید و بهره برداری گلخانه صادر خواهد شد.